Personuppgiftslagen

Information om behandling av personuppgifter

Takeda skyddar din integritet när du besöker denna och andra av våra hemsidor på Internet. Här beskrivs översiktligt den behandling av personuppgifter som förekommer när du besöker hemsidorna och utnyttjar våra tjänster, samt vilka rättigheter du har enligt personuppgiftslagen, PuL.

Behandling av personuppgifter
Via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan har du möjlighet att anmäla dig till kurser/utbildningar/evenemang eller annan medverkan, ställa frågor, beställa information eller be att få bli kontaktad av Takeda. Vid beställningar eller begäran om kontakt ber vi dig fylla i sådan information som behövs för att tillmötesgå din begäran samt för fortsatta kontakter, t. ex.; namn, adress, telefonnummer e-postadress eller andra personuppgifter. Vi använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet och för kontakter i dessa ärenden. Dina personuppgifter raderas när ärendet avslutats och de inte längre behövs för det aktuella ändamålet. Uppgifterna lämnas inte ut till annan om inte detta särskilt medges. I varje sammanhang där du lämnar uppgifter för beställningar, anmälningar och utnyttjandet av tjänster erhåller du mer specificerad information och lämnar ditt samtycke till hur dina personuppgifter behandlas. Tänk på att inte uppge mer personuppgifter än vad som behövs för att få ditt ärende hanterat på ett tillfredsställande sätt.

Säkerhet
Takeda har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Rätta uppgifter, begära registerutdrag eller tacka nej till fortsatta kontakter
Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke, begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, eller meddela att du inte önskar motta fortsatt information från Takeda. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Takeda kan ha mot dig på grund av tidigare beställningar. Du har rätt att en gång per år utan kostnad begära information om Takeda behandlar dina personuppgifter och vilka uppgifter som i så fall behandlas. Använd någon av följande metoder och glöm inte att ange fullständiga uppgifter och i vilket sammanhang du lämnat uppgifter till Takeda. Utan denna information saknar vi möjlighet att kontrollera, rätta eller radera uppgifter:

1. Via e-post till Takeda: infosweden@takeda.com
2. Via brev till Takeda Pharma AB, Lindhagensgatan 120, 112 51 Stockholm